Σχολείο Μαυρομμάτι

Αποπεράτωση σχολικού κτιρίου στο Μαυρομμάτι Βοιωτίας συνολικής επιφάνειας 600 μ2 με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων διδασκαλίας χώρους υγιάνεις και λεβητοστάσιο, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και κατασκευή γηπέδου μπάσκετ προδιαγραφών IAAF. Ιδιοκτησίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας.

Το έργο βρίσκεται υπό εξέλιξη.