ΔΑΠΕΔΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΣΒΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2005
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΘΙΣΒΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Εκβραχισμοί και διαμόρφωση επιπέδου εργασίας, κατασκευή τροχιογραμμών κινητού λιμενικού γερανού. Δάπεδα μεγάλου προβλήτα & κατασκευή αγωγών όδευσης δικτύων της βιομηχανικής περιοχής από οπλισμένο σκυρόδεμα.